HKINGHTAWNG. BLOG. KAW. NA. YAWNG. HPE. GRAI. KABU. GARA. AI. MYIT. HTE. HKAP. TAU. LA. NGA. GA. AI,,,,,,, WELCOME... TO... HKINGHTAWNG,,,,,,,WE... SUPPORT... KIO/A,,,,,,,STANDBY.. FOR.. YOUR DUTY

Nov 22, 2013

JINGHPAW TINGSAN: MANAU MAHKAWN NI

JINGHPAW TINGSAN: MANAU MAHKAWN NI: Anhte myu ni gaw manau nau ai myu ni rai ga ai..manau n sen na jang nau ra ra mayu wa ai ..rai tim ya dai ni maigan ga de du hkawm mat wa ai...

No comments:

WUNPAWNG MUNGDAN SHANGLAWT HPUNG A NINGGAWN MUNGMASA

WUNPAWNG MUNGDAN SHANGLAWT HPUNG A NINGGAWN MUNGMASA

CHYE JU KABA SAI

Sa Du N'Gun Jaw La ai Majaw N'chying wa Chyeju Dum Ga ai,Yawng a Ntsa Wa Karai Kasang Kaw na N'Htum N'Wai ai Shaman Chye ju Tut e Hkam La Lu Nga mu Ga law

CHYEJU..... KABA .....SAI.......THANK..... YOU .....SO MUCH